Je rodený Bratislavčan, ktorému záleží na celom Slovensku a jej občanoch, vrátane ochrany životného prostredia, zvierat a prírody. Vzdelaním energetik, ale aj právnik, sa vždy snažil pomáhať ľuďom  a chránil najmä spotrebiteľov v ich právach. V právnej praxi mu je dávaný prívlastok „obhajca chudobných a poškodených pred orgánmi štátnej  a verejne správy“.   Vždy pomáha a pomáhal všetkým v prípadoch, kde sú porušované ľudské práva a práva na spravodlivý proces, kde sa zákonom musia chrániť práva a právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb pred orgánmi štátnej a verejnej správy.

Európsku úniu vníma ako  spoločenstvo národných štátov, kde v súčasnosti chýba  rovnosť a spravodlivosť.

Za prioritu poslanca v Európskom parlamente chce presadzovať, aby Európa bola kresťanská, sociálne spravodlivá a bol zachovaný princíp suverénnych, zvrchovaných a národných štátov, ktoré by mali predstavovať „Spoločenstvo Európskych Národov“.

Je zástanca tradičnej rodiny, slovenskej kultúry spevov, tancov, krojov, ale aj tradičných remesiel.  Ako ochranca práv je za oživenie obchodu na všetky svetové strany, až po ochranu spotrebiteľov. 

Taktiež je za kvalitu a nie kvantitu potravín a výrobkov vyrábaných, predávaných na trhu EÚ.

Cieľom je dosiahnuť potravinovú a energetickú sebestačnosť jednotlivých národných štátov vrátane  Slovenska.

Za najdôležitejší prvok v EÚ  považuje  ochranu hraníc pred nelegálnou migráciou, zabezpečenie mieru a zrovnoprávnenie životnej úrovne obyvateľstva, kde je nutné zabezpečiť odbúranie  sociálnych  rozdielov v jednotlivých regiónoch. 

Za jednu z prvých úloh si kladie, že v Európskom parlamente presadi zrovnoprávnenie príjmov pracujúcich, vrátane príjmov dôchodcov, aby sa vyrovnala životná úroveň vo všetkých kútoch EÚ a netrhali sa rodiny pre potrebu zabezpečovania obživy, kde jednotlivci sú nútení migrovať za prácou do zahraničia, aby uživili svojich blízkych.

Mandát poslanca Európskeho parlamentu bude vykonávať s dôrazom na rešpekt a ochranu Slovenských občanov v Európskej únie, ale aj v zásade rovnosti práva a spravodlivosti tak, aby  ľudia neboli zaťažovaní byrokraciou, ale mohli požívať viac slobôd a ochrany. Európska únia by mala byť len nočným strážcom.

Transformácia EÚ je v súčasnosti najdôležitejším prvkom našej  a budúcej spoločnosti, aby sa presadzovala tradičná hodnota  európskych národov, na čom bola Európa postavená a prispôsobiť sa kultúrnym a kresťanským hodnotám, ktoré kolovali v krvi našich predkov.

V intenciách slov Jána Pavla II., podľa ktorého slovenský národ má v dejinách osobitnú úlohu a do budúcnosti odkázal Slovákom, že : „ Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

 Nastal čas, aby sa prozreteľnosť Jána Pavla II. naplnila a do Európskeho parlamentu  boli zvolení poslanci za Slovensko, ktorí budú budovať Európu tretieho tisícročia, kde zavládne sociálny zmier, rovnosť, právo a spravodlivosť  s právom na dôstojný život našich spoluobčanov, s holubicou mieru na belasej oblohe a pozdvihnutím našej európskej kultúry a národných tradícií.

Ak ste sa rozhodli srdcom a cítite to isté čo kandidát na Europoslanca  – Roman Ruhig, tak príďte  25. mája 2019 k Eurovoľbám a voľte Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku č. 26 a zakrúžkujte vášho kandidáta s poradovým číslom 2.

Váš roduverný kandidát Roman Ruhig

Kandidát za stranu Slovenská Ľudová strana Andreja Hlinku č. 26
kandidát č.2