Od Atén po brexit… – 13.časť

Univerzálnosť ústavy Ústava SR pri zakotvení práv a slobôd občanov zdôrazňuje významnú skutočnosť, že výkon práv a slobôd jedným občanom nesmie byť na ujmu práv a slobôd iným občanov. Ústava SR vychádza z princípu nedotknuteľnosti a univerzálnosti charakteru prirodzených ľudských práv, teda z toho, že tieto práva občanom nie sú nanútené štátom. V zmysle ústavnej […]

Od Atén po brexit… – 12.časť

Základy suverenity SR Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky je zakotvený v čl. 4 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že: ,,Nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.“ Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky dotvára tretia hlava Ústavy SR pod názvom Hospodárstvo SR. V tejto hlave sa zakotvuje, že: […]

Od Atén po brexit… – 11.časť

O ústave Slovenskej republiky V Ústave Slovenskej republiky je zakotvený princíp suverenity štátu Slovenskej republiky takto: ,, Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné“. ,,Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom“. To je mimoriadne dôležité a mal by to mať na pamäti každý politik na Slovensku, ktorý by aj napriek tomu, že mnohé […]

Od Atén po brexit… – 10.časť

K ústave SR Jedným z princípov, na ktorých je založená súčasná Ústava Slovenskej republiky, je aj princíp medzinárodnoprávne uznávaného neodňateľného prirodzeného práva národov na sebaurčenie. Už v Preambule ústavy sa zdôrazňuje pre vznik modernej Slovenskej republiky právo národov na sebaurčenie, rešpektovanie suverenity národa ako i jeho práva utvárať si slobodne spôsob a formu svojho národného […]

Od Atén po brexit… – 9.časť

O ústave SR Ako sme si už povedali, Ústava Slovenskej republiky bola schválená 1. septembra 1992 Slovenskou národnou radou a podpísaná predsedom Slovenskej národnej rady a predsedom vlády Slovenskej republiky dňa 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade. Ústava nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia 1. októbra 1992, keď bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, okrem niektorých […]

Od Atén po brexit… – 8.časť

Cieľ – vlastná ústava V období Prvej svetovej vojny vznikla koncepcia Československého štátu, ktorá zásluhou najmä M. R. Štefánika, ale aj pôsobením T. G. Masaryka a E. Beneša napokon našla podporu aj na medzinárodnom fóre pri pôsobení veľmocí v delení sveta aj Európy po konci prvej veľkej vojny. Už dlho pred tým však Slovenská liga […]

Od Atén po brexit… – 7.časť

Cesty k ústavnosti Prvým skutočne historicky dokázateľným štátnym celkom s vlastnými legitímnymi právami, zákonmi i jazykovou kultúrou na našom území bola Veľká Morava. Už v 9. storočí svätí bratia Cyril a Metód pre ňu vytvorili diela Nomokanon a Zákon sudnyj ljudem. Tento Zákon bol prvým právnym poriadkom, ktorý vznikol na našom území. Základy moravskej cirkevnej […]

Od Atén po brexit… – 6.časť

O ústave štátu V predchádzajúcich častiach tohto seriálu sme sa od antickej ústavy Atén cez ústavné modely v histórii Európy dostali k tomu, prečo sa Lisabonská zmluva nestala Ústavou EÚ. Vieme však, že Slovensko ako samostatný štát svoju vlastnú ústavu má, inak by nebolo štátom. Bola to dlhá a kamenistá cesta a mnohé novelizácie Ústavy […]

Od Atén po brexit… – 5.časť

Modernejšia EÚ? Ak má Európa efektívne riešiť svoje problémy, musí sa zmodernizovať. Musí mať k dispozícii účinné a komplexné nástroje prispôsobené nielen fungovaniu Európskej únie rozšírenej z pätnásť na súčasných dvadsaťosem členských štátov, ale aj rýchlym premenám súčasného sveta. Preto bolo treba pravidlá spolužitia, ako ich stanovili staršie zmluvy, aktualizovať. Lenže Ústavu EÚ sa prijať […]

Od Atén po brexit… – 4.časť

Vznik novej entity Maastrichtská zmluva vytvorila novú entitu – Európsku úniu s trojpilierovou štruktúrou: komunitárny pilier (korešpondujúci s troma zmluvami vytvárajúcimi Spoločenstvá), pilier spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a napokon pilier spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Amsterdamská zmluva presunula pod komunitný pilier časť aktivít, ktoré patrili do tretieho piliera, ktorý tak ostal obmedzený len na súdnu […]

Od Atén po brexit… – 3. časť

Myšlienka Ústavy EÚ Rozširovaním EÚ a nárastom jej vplyvu i pôsobnosti vo všetkých politických, ekonomických aj spoločenských sférach sa pri viacerých rozporných prípadoch ukázalo, že Únia by potrebovala svoju vlastnú základnú zákonnú nadstavbu, ktorá by koordinovala nielen zákony jednotlivých štátov, ale aj zákonodarné snahy samotnej Únie. Vznikla myšlienka vytvorenia Ústavy EÚ, čo je už samotným […]

Od Atén po brexit… – 2. časť

Dejiny štátnosti na našom kontinente sa úzko viažu na históriu vzniku a vývoja ústavných zákonov. Od prvotnej antickej demokracie v aténskom mestskom štáte prešla dlhá doba a snaha o jasné deklarovanie spoločenských noriem na základe rovnosti a spolupráce stále nie je ukončená. Dnešní Európania by však mali vedieť, že ide o neustály vývinový proces, ktorý […]

Od Atén po brexit… – 1. časť

Čo sa môže stať, ak nebodaj byrokrati v štruktúrach EÚ v budúcnosti dokážu presadiť prijatie akejsi novej ústavy a tak zakotvia vznik nadnárodného „superštátu“? Už sa o to pokúsili v prípade Lisabonskej zmluvy. Ak by im to vtedy prešlo, nedávny brexit by zrejme nebol možný bez veľmi vážnych, vari až fatálnych konzekvencií. Čo je to […]