Vypočujte si rozhovor v rádiu Slobodný vysielač s Mgr. Roman Ruhig, kde sa dozviete viac o vašich právach – Petičné právo.

 

Ľudská bytosť je veľmi zraniteľná a potrebuje ochranu pred zanedbávaním, svojvôľou a násilím.

Ľudské práva sú oprávnenia priznané jedincovi. Dávajú mu možnosť využívať svoje schopnosti, vedomosti, talent na uspokojovanie svojich potrieb a túžob.

Preto ich zabezpečujú a chránia základné ľudské práva, ktorých sa môžu dožadovať všetky ľudské bytosti. Ľudské práva sú tie požiadavky človeka, ktoré sú garantované (zaručené, chránené a zabezpečené) spoločenskými a právnymi normami spoločnosti.Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Ľudské práva sú odvodené od prirodzeného práva. Koncepcia prirodzených práv je spojená s emancipáciou človeka, s novým postavením jednotlivca v spoločnosti. Prirodzené práva sú chápané ako univerzálne, imanentné človeku, patriace každému, bez ohľadu na to, kde žije, k akému etniku patrí.

Občania majú právo požadovať od štátu zabezpečenie ich ochrany a priznať základné ľudské práva, ktoré boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

 

Medzi prirodzené práva patrí – právo na život, právo na rovnosť. Všetci ľudia majú rovnaké prirodzené práva, ktoré nemôže nikto obmedzovať.

Ľudské práva a slobody sú základnými piliermi demokracie, ktorá je ich garantom. Sú to oprávnenia priznané jednotlivcovi. Ľudské práva sú neodňateľné a nescudziteľné, patria všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické presvedčenie, pôvod, majetok, či postavenie. Sú výberom z večných a nemenných prirodzených práv vyplývajúcich z rozumu. Ak by sme siahli človeku na jeho prirodzené práva (právo na život, právo na majetok…), siahli by sme na samotnú jeho podstatu. Odkedy sa prirodzené práva stali obsahom záväzných dokumentov, hovoríme im ľudské práva. Jednotlivé štáty ratifikujú medzinárodné dohody, vyberú z nich tie práva, ktoré sú schopné reálne zabezpečiť pre svojich občanov, začlenia ich do svojich zákonov (ústavy), čím sa ľudské práva menia na občianske práva a slobody.

Občan mnohokrát   vníma problémy v spoločnosti a nevie ako ich riešiť ďalej.

Jedným z nástrojov, riešenia problémov je nebáť sa a využiť svoje základné ľudské práva medzi, ktoré patrí aj petičné právo.

Petičné právo, ako jedno zo základných práv a slobôd, je v právnom systéme Slovenskej republiky hlavne zakotvené v rámci politických práv v článku 27 Ústavy SR a v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Článok 27 Ústavy SR zakotvuje to, že petičné právo sa každému zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.Petíciou nemožno však vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd a zasahovať do nezávislosti súdu.

 

 

logo