Vzdelanie

Osvedčenia a diplomy

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu nákladnú dopravu • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v odvetví :elektroenergetika : výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny • Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného kurzu ,,Vzdelávanie zodpovedných zástupcov pre držiteľov povolení na podnikanie v elektroenergetike" • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať pravidelné prehliadky, skúšky, montáž a opravy vyhradených elektrických zariadení • Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy ,,§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky" • Potvrdenie o absolvovaní kurzu odbornej prípravy spôsobilosti pre pracovníkov SBS • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton • Vysvedčenie o štátnej skúške v študijnom odbore "Právo"