Osvedčenia a diplomy

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu nákladnú dopravu

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v odvetví :elektroenergetika : výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny

• Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného kurzu ,,Vzdelávanie zodpovedných zástupcov pre držiteľov povolení na podnikanie v elektroenergetike“

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať pravidelné prehliadky, skúšky, montáž a opravy vyhradených elektrických zariadení

• Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy ,,§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky“

• Potvrdenie o absolvovaní kurzu odbornej prípravy spôsobilosti pre pracovníkov SBS

• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton

• Vysvedčenie o štátnej skúške v študijnom odbore „Právo“